Generelle forretningsbetingelser og kundevilkår for MARKEDSDATA

For at kunne handle hos MARKEDSDATA, kræves det, at kunden er myndig.

Brug af kundeoplysninger
Et b2b aftale med MARKEDSDATA inkluderer automatisk registrering af navn, adresse og email i MARKEDSDATA´s epost mailingsystem. Kunder, der ikke ønsker en sådan lagring, skal selv gøre MARKEDSDATA opmærksom herpå.

E-Mail
KKundeaftaler giver adgang til MARKEDSDATA´s mailservere. Diskplads til rådighed for den enkelte kundes email samt det ønskede antal mails heri. De benyttede emails benyttes til kundens bestilte opgave og er ikke kundens ejendom efterfølgende.

Driftssikkerhed
MARKEDSDATA forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.
Sker dette, vil MARKEDSDATA´s medarbejdere være underlagt tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse.

Betaling
Alle produkter forudbetales månedsvis. Ved visse ydelses typer har kunden mulighed for at ændre i den valgte ydelse. Ved betaling, der ligger ud over den af MARKEDSDATA´s angivne betalingsdato, har MARKEDSDATA ret til at opkræve morarenter (1,5% af det skyldige beløb) samt et rykkergebyr ved udsendelse af påmindelse om betaling, stort kr. 100,-. MARKEDSDATA forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til 3. part i forbindelse med inkasso. Ved overdragelse af fordringen til inkasso, efter 3. rykker, vil kundens ordreafgivelser samtidig blive nedlukket.

Opsigelse af samarbejde
Såfremt kunden ønsker at standse samarbejdet, skal dette finde sted senest 1 (een) måned før udløbet af en ordreperiode. Hvis dette ikke finder sted, fortsætter ydelsen med fortsættende ordreperiode. Opsigelse af en ordre ydelse midt i en aftaleperiode kan naturligvis ikke finde sted. Ønsker MARKEDSDATA at lukke specielle ordretyper, kan MARKEDSDATA opsige samarbejdet med én måneds varsel. Forudbetalt betalinger vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Foretager MARKEDSDATA væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige samarbejdet med én måneds varsel. Forudbetalt ordre vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

Ordre ydelserne må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Bliver MARKEDSDATA vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, vil ordren uden varsel blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder i det omfang, der foretages undersøgelser efter dansk ret. MARKEDSDATA vil ligeledes kunne
opsige ordrene uden varsel, såfremt kunden ikke overholder kundevilkårene, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med nettet tilstedeværende
ressourcer, forstyrrer Nettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende Net-etikette.
Kundens ordre data vil blive slettet 30 dage efter ordrens afslutning.

Ansvar
Kundens brug af et MARKEDSDATA sker i enhver henseende på kundens eget ansvar.
MARKEDSDATA påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager. MARKEDSDATA kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information frembragt af kundens ordre. MARKEDSDATA kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos de involverede parter eller force majeure, herunder også strejke og lockout. MARKEDSDATA påtager sig intet ansvar for tab af data i forbindelse med kundens ordre og hertil knyttede tillæg til ordre.

Ændring af kundevilkår
Kundevilkår kan af MARKEDSDATA ændres med et varsel på 30 dage. Eventuelle tvister og uoverenstemmelser skal afgøres ved almindelig dansk domstol.

Slagelse, Februar 2017

Forretningsområder: Markedsføring, salg og support af kunde bestilte firma informations til fremme af salg og eksport.